wieś

W domu i w zagrodzie

8-12.04.2024

 

Cele ogólne

 

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze,
z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

 

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie,
z którymi nie potrafi sobie poradzić

prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,

przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski


OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych
oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń
oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów
i tradycji regionalnych oraz rodzinnych


OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych

wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym

doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji

kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości,
wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości

dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

 

 

eko ziemia

Eko stylem życia

15-19.04.2024

 

Cele ogólne


OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych,
wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy

doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego


OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych

kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom
oraz empatycznego stosunku do świata przyrody


OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację
i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny

wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych,
konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych

wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu
(zespołowe planowanie, realizowanie zadań,
odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)

kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu
(segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii
(np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć
(stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

 

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter

rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych

doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych

kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania

poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych,
rozwoju cywi
lizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)

poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę
przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

 

książki

Strażnicy książek

22-26.04.2024

 

Cele ogólne

 

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

 

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem
w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji


OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny,
oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń
oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych
(konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)

wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem,
przez dostrzeganie piękna: języka, literatury


OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami

kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie
do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach

poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem

doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,
po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi

wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny
pod względem gramatycznym i logicznym

kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie,
ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu,
zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu

wdrażanie do odtwarzania według wzoru
oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

 

Ważne daty:

 

10.04.2024 - Lekcja teatralna w Teatrze Miejskim
w ramach Miedzynarodowego Dnia Teatru

12.04.2024 - Przedstawienie "Jaś i Małgosia"

12.04.2024 - Wizyta w SP 12 

16.04.2024 - Wyjście do Szkoły Muzycznej

17.04.2024 - Wyjście do Straży Pożarnej
20.04.2024 - Mamo, tato biegnij ze mną

24.04.2024 Festiwal Tańca w MOKu

24.04.2024 godz. 15:15 - Zebranie w sprawie przekazania informacji

                               nt.gotowości szkolnej 6 latków

25.04.2024 Wycieczka do Poznania - Teatr Animacji 

26.04.2024 - Eliminacje miejskie do
XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
- CZERWONAK 2024