Lista dzieci przyjętych do grupy "Biedronki".

 

grupa I

 

STYCZEŃ

 

 

W GRUPIE „BIEDRONKI”

 

 biedronka-i-biedroneczka-ruchomy-obrazek-0015

NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ
I Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ

2-12.01.2018

 

                                                                      Dziecko:

biedronki noca        wypowiada się na temat własnych przeżyć, opowiada o sobie

        uważnie słucha wypowiedzi innych, czeka na swoją kolej

        dostrzega następstwo dnia i nocy

        określa wielkość i liczbę elementów

        doskonali sprawność ruchową

        tworzy wraz z grupą wspólną opowieść

        utrwala znajomość określeń: mały, większy, największy

        tworzy pracę plastyczną wg własnego pomysłu

        precyzyjnie rzuca do celu

        posługuje się pojęciami: wolno – szybko, wolniej – szybciej

        słucha opowiadania, opowiada jego treść i omawia obrazki

        wypowiada się na podany temat

        potrafi przypisać wykonywane czynności do pory dnia

        czerpie radość z uczestnictwa w zabawie muzyczno-ruchowej

        reaguje na przerwę w muzyce

        liczy uderzenia zegara

        zapoznaje się z kalendarzami

        dowiaduje się, że rok dzieli się na miesiące, tygodnie i dni

        wymienia we właściwej kolejności nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia

        czerpie radość z uczestnictwa w zabawie ruchowej

        uważnie słucha, zapamiętuje jak najwięcej szczegółów z utworu

        dzieli wyrazy na sylaby,

        dostrzega rytmy

        wie, że miesiące powtarzają się w każdym roku

        dostrzega cykliczność zdarzeń

        potrafi nazwać porę roku na podstawie jej atrybutów

        właściwie używa słowa „być”

 

 

KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA

,


BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA

 

15-23.01.2018

 

 babcia dziadek

Dziecko:

        rozpoznaje członków rodziny na zdjęciach

        przedstawia swoją rodzinę innym dzieciom

        interesuje się historią swojej rodziny

        wie, czym jest drzewo genealogiczne, oraz próbuje je wykonać

        nazywa i opisuje zabawy

        bawi się tak, jak dawniej jego rodzice lub dziadkowie

        doskonali spostrzegawczość

        uważnie słucha poleceń nauczyciela

        uważnie słucha wiersza

        rysuje portret babci i dziadka

        dba o szczegóły podczas rysowania portretu

        doskonali sprawność ruchową

        układa przedmioty według cechy podanej przez nauczyciela

        naśladuje określone czynności

        dba o dobre samopoczucie

        różnicuje przedmioty ze względu na wielkość

        starannie rysuje jedną ręką i oburącz

        bez przygotowania wymyśla ruch do muzyki

        wypowiada się na tematy osobiste, opowiada o swoich bliskich

        uważnie słucha dłuższego tekstu

        wie, jak zachowywać się wobec dziadków i jak im pomóc

        samodzielnie wykonuje prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka

        improwizuje różne czynności w zabawie ruchowej

        dba o porządek

        uroczyście świętuje Dzień Babci i Dziadka

        okazuje miłość i szacunek swoim dziadkom

        recytuje wiersze, śpiewa piosenki i tańczy przed widownią

 

 

 

ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT,


zima zabawy na śnieguNOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ

 

24-31.01.2018

Dziecko:

        dostrzega zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

        opowiada o zimowych zabawach

        odczytuje znaczenie piktogramów pogodowych

        poznaje słowa i melodię piosenki

        usprawnia narządy mowy w trakcie wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych

        potrafi współpracować z partnerem, tworząc atmosferę wzajemnego zaufania

        doskonali umiejętność klasyfikowania elementów ze względu na kształt i wielkość

        przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi, przestrzegając reguł liczenia

        odczytuje informacje przedstawione w formie symbolicznej

        szybko reaguje na ustalone sygnały dźwiękowe

        uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania dotyczące treści

        potrafi poruszać się zgodnie z podanym kierunkiem

        potrafi budować dialog, starając się poprawnie formułować zdania

        wciela się w rolę podczas odgrywania scenki dramowej

        kształtuje prawidłowy tor oddechowy, regulując siłę i kierunek wydmuchiwanego powietrza

        stara się poprawnie wybrzmiewać głoski podczas ćwiczeń artykulacyjnych

        odwzorowuje liczebność na zbiorach zastępczych

        starannie koloruje, dostrzegając sekwencje kolorystyczne niektórych elementów

        uważnie słucha poleceń i stara się precyzyjnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne

        wykazuje zainteresowanie poznawcze podczas zabaw badawczych i próbuje wyciągać wnioski

        poznaje niektóre właściwości śniegu i lodu

        obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu

        potrafi naśladować sposób poruszania się zająca

        rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w okresie zimy

        rozpoznaje i nazywa popularne gatunki ptaków i zwierząt leśnych

 

 

CO CIEKAWEGO CZEKA „BIEDRONKI” W STYCZNIU

 

 

PROJEKT „ROK  ZE SZTUKĄ” - TANIEC

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

- UROCZYSTOŚĆ W DNIU 23.01.2018, GODZ.10.30

 

 

biedronka-i-biedroneczka-ruchomy-obrazek-0038

 

 

 

 

W PAŹDZIERNIKU W GRUPIE „BIEDRONEK”

 

biedrona2

 

 

„Z MUZYKĄ WKRACZAMY

W KOLOROWĄ JESIEŃ ”

 

jeż

DZIECKO:

 • Dostrzega zachodzące w przyrodzie zmiany związane z aktualną porą roku;
 • Zwraca uwagę na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwija zmysł obserwacji i zdolności porównywania.
 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.
 • Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.
 • Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.
 • Zapoznaje się z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw i owoców
 • Poznaje podstawowe sposoby ich przechowywania i przetwarzania.
 • Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 • Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.
 • Tworzy zbiory o podanej liczebności.
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych
 •  Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy
 • Rozwija poczucie estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych
 • Tańczy, śpiewa, tworzy
 • Doskonali słuch i pamięć słuchową
 • Odczuwa wpływ muzyki na nastrój
 • Tworzy obrazki inspirowane muzyką
 • Improwizuje ruch do muzyki

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „BIEDRONKI”

W PAŹDZIERNIKU

 • 02 października - MIĘDYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI (muzyka towarzyszyć nam będzie przez cały rok, a w październiku szczególnie)
 • 04 października – spotkanie z panią fotograf
 • WYCIECZKI DO PARKU, OGRODU
 • SPOTKANIA Z MUZYKAMI
 • 12 października – DZIEŃ EDUKACJI

Świeżaki

 

 

WE WRZEŚNIU W GRUPIE „BIEDRONEK”

 

biedrona1 

BĘDZIEMY:

 • poznawać nowych kolegów i koleżanki,
 • wymieniać imiona kolegów i koleżanek,
 • przestrzegać wspólnie ustalonych umów,
 • podawać informacje o sobie: określać swoje ulubione zajęcia, zabawy...
 • urządzać kąciki zabaw,
 • „zwiedzać” przedszkole (nazywać pomieszczenia, pracowników, grupy...)
 • układać kodeks grupowy – umowy obowiązujące w grupie,
 • podejmować wspólne zabawy,
 • utrwalać znaczki indywidualne,
 • doskonalić czynności samoobsługowe: ubieranie i rozbieranie, mycie rąk, zębów...
 • poznawać nowe zabawy, wiersze, piosenki,
 • rozpoznawać i nazywać kolory podstawowe,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach

„JESTEŚMY BEZPIECZNI”

 

BĘDZIEMY

 •  Poznawać najważniejsze zasady ruchu drogowego.
 • Odczytywać znaczenie prostych znaków graficznych.
 • Poznawać zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.
 • Uczyć się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.
 • Poznamy  przedstawiciela służb mundurowych – policjanta
 • Rozmawiać nt. komu można ujawniać poufne informacje o sobie.

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „BIEDRONKI”

WE WRZEŚNIU

 • 01 WRZEŚNIA – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 • 06 WRZEŚNIA – ZEBRANIE Z RODZICAMI
 • 15 WRZEŚNIA – „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI”
 • 20 WRZEŚNIA „DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”
 • 22 WRZEŚNIA – KOLOROWY DZIEŃ „POMARAŃCZOWY"
 • 26 WRZEŚNIA – SPOTKANIE Z POLICJANTEM
 • 27 WRZEŚNIA – WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE
 • 29 WRZEŚNIA – WYCIECZKA DO KLUCZEWA

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

W CZERWCU W GRUPIE „BIEDRONEK”

Znalezione obrazy dla zapytania biedroneczki

„TACY SAMI, A JEDNAK RÓŻNI”

05 – 09 czerwca

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci świata  

BĘDZIEMY:

 • Rozwijać wzajemne relacje pomiędzy dziećmi

 • Szanować się wzajemnie i akceptować

 • Nie przeszkadzać sobie w zabawie

 • Próbować organizować wspólną zabawę

 • Rozwijać mowę

 • Doskonalić analizę słuchową

 • Wyrabiać sprawności manualne

 • Rozwijać orientację przestrzenną

 • Poprawnie stosować liczebniki porządkowe

„JUŻ PRAWIE LATO”

12 czerwca – 21 czerwca

Znalezione obrazy dla zapytania lato obrazki dla dzieci

BĘDZIEMY:

 • Obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie

 • Słuchać i śpiewać piosenki

 • Wyrażać muzykę ruchem

 • Rozwijać umiejętności liczenia

 • Rozwijać zainteresowania plastyczne

 • Układać wg wskazanego wzoru

 • Segregować wg jednej cechy wspólnej

 • Doskonalić umiejętność wycinania

„NA WAKACJE CZAS”

22 czerwca – 30 czerwca

Znalezione obrazy dla zapytania lato napis

BĘDZIEMY:

 • Dużo rozmawiać o bezpieczeństwie

 • Poznawać sytuacje zagrażające

 • Rozwijać swoją wymowę podczas zabaw z ilustracją

 • Rozwijać samodzielność i kreatywność

 • Rozwijać sprawność fizyczną i ruchową

 • Duuuuuużo wspólnie się bawić aby wystarczyło na dwa miesiące rozłąki!!!!!!!!!!

biedrona2

CO CIEKAWEGO CZEKA NA„BIEDRONKI” w czerwcu

 • 06 czerwca wycieczka do BIBLIOTEKI

 • 09 czerwca wycieczka do lasu KOCZURY

 • 21 czerwca powitanie LATA

 • 22 czerwca uroczyste zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2016 -2017

 • 30 czerwca godz. 16.30 ROZPOCZĘCIE WAKACJI

WSZYSTKIM: DZIECIOM, RODZICOM

I SYMPATYKOM NASZEJ GRUPY, ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, SŁONECZNYCH I UDANYCH WAKACJI

Wychowawczynie

Do zobaczenia we wrześniu!      Znalezione obrazy dla zapytania biedroneczki   

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE W MAJU
W GRUPIE „BIEDRONEK 

„W BAŚNIOWEJ KRAINIE CZAS PRZYJEMNIEJ PŁYNIE”

4 -12 maja

 

Kształtowanie dziecięcej wyobraźni i zdolności twórczego myślenia oraz stwarzanie dzieciom okazji do twórczej ekspresji ruchowej, językowej i plastycznej.

 

 

 

Będziemy:

 • rozwijać kreatywność i twórcze myślenie

 • tworzyć wspólne opowiadanie

 • rozwijać umiejętność logicznego myślenia

 • doskonalić umiejętności matematyczne

 • rozwijać sprawności manualne

 

„NA MAJOWEJ ŁĄCE PRZYPATRZ SIĘ BIEDRONCE”

15 - 19 maja

 

Obserwowanie przyrody (bogactwa kwiatów i owadów) na łące, w ogrodzie przedszkolnym i w najbliższym otoczeniu. Poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowisk, w których żyją.

Będziemy:

 • przyglądać się kwiatom i owadom

 • rozpoznawać i nazywać mieszkańców łąki

 • doskonalić analizę i syntezę sylabową wyrazów

 • rozwijać umiejętności matematyczne (mierzenie i porównywanie długości)

 • wyzwalać swobodną ekspresję ruchową przy muzyce

„MAMA, TATA i JA”

22 maja – 2 czerwca

 

Kształtowanie postawy szacunku i rozwijanie uczucia przywiązania i miłości do rodziców. Wypowiadanie się na temat swojej rodziny.

 

 

 

Będziemy:

 • śpiewać piosenki o mamie i tacie

 • klasyfikować według jednej cechy

 • rozwijać mowę

 • doskonalić pamięć

 • wykorzystywać różne techniki plastyczne

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „BIEDRONKI” W MAJU


    Od 4 maja – rozpocznie swoje działanie

                      „Biedronkowa biblioteczka”

     Konkurs rodzinny o tematyce sportowej (prace przynosimy od 15 – 23 maja, rozstrzygnięcie 24 maja.

 

    Od 15 maja – 2 czerwca – Kolejna akcja „Poczytaj mi mamo, tato, babciu,   
     dziadku....”

 

     17 maja - „Urodziny Biedronki”

 

 

     23 maja - Wycieczka do biblioteki miejskiej     25 maja – PIKNIK RODZINNY

 

 

 

     29 maja – Wycieczka do ZUSu – zaprasza mama Marianki

 

 

     1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA „Warsztaty ekologiczne” z P.Justyną

 

 

 

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

W KWIETNIU W GRUPIE „BIEDRONEK”

Projekt edukacyjny

„WIELKANOC TUŻ, TUŻkurczaczek

Czas realizacji projektu:

03 kwietnia – 14 kwietnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc 2017

Święta Wielkanocne są najradośniejszym i najważniejszym świętem dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy...

W przedszkolu tak jak w każdej rodzinie dzieci przygotowują się do Świąt wielkanocnych bardzo energicznie i z wielkim entuzjazmem. Zatem kochani Rodzice pozwólcie dzieciom także w domu przygotować je wspólnie z WAMI

Istota metody projektu (krótko zwana projektem) polega na tym, że wychowankowie realizują określone „duże” zadanie (przedsięwzięcie) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

Ważnymi założeniami tej metody jest to by projekty miały charakter interdyscyplinarny, a więc integrowały wiedzę przekazywaną w ramach zajęć z różnych obszarów edukacyjnych.

 

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie:
 • powracające ptaki
 • pojawiające się liście na drzewach kwiaty
 • obserwowanie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie
 • poznawanie zwyczajów i tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
 • wdrażanie do poważnego traktowania obrzędów i tradycji;
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość;
 • budowanie pozytywnego kontaktu placówki z rodzicami dzieci
 • rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej oraz umiejętności współdziałania w grupie, słuchania opinii innych, wyrażania własnych odczuć;  

 

Dziecko:

- z zaciekawieniem uczestniczy w zajęciach badawczych, wycieczkach i spacerach

    - zna niektóre tradycje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych: niedziela palmowa, „zając”, święconka, śmigus dyngus, wysyłanie kartek z życzeniami, malowanie pisanek, przygotowanie świątecznego śniadanka wielkanocnego i odpowiednich potraw;

    - poznaje różne obrzędy i zwyczaje regionalne związane z wielkim tygodniem, przygotowaniem tradycyjnych potraw, itp.;

    - potrafi wykonać ozdoby w grupie i samodzielnie z różnych materiałów zaproponowanych przez nauczyciela, zgodnie z możliwościami;

    - rozpoznaje składniki potrzebne do pieczenia babek wykonania;

    - przeżywa radość ze wspólnego działania.

    - dziecko potrafi właściwie zachować się w sytuacji składania sobie życzeń

 

„EGZOTYCZNE SPOTKANIA”

18 – 21 KWIETNIA

Podobny obraz

Będziemy:

- poznawać wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

- rozwijać  poczucie rytmu i słuchu muzycznego

- rozwijać  pojęcia wielkościowe

- rozwijać sprawność  manualną

 

  „22 KWIETNIA –DZIEŃ ZIEMI”

24 kwietnia (poniedziałek)  ziemia

Będziemy:

- Kształtować  poczucie obowiązku - dbania o czystość naszej PLANETY

- „Prezent dla ZIEMI” posadzimy roślinki na przedszkolnym skalniku

 

„WIOSNA NA WIEJSKIM PODWÓRKU”

25 – 28 KWIETNIA

Podobny obraz

Będziemy:

- poznawać wybrane dorosłe i młode zwierzęta hodowanych na wsi

- rozwijać poczucie rytmu

- rozwijać orientację przestrzenną

- rozwijać umiejętności malowania

 

CO CIEKAWEGO CZEKA

    NA „BIEDRONKI” W KWIETNIU  biedrona2

 • WYCIECZKA DO BANKU 05 kwietnia (przy sprzyjającej pogodzie)

 • Konkurs rodzinny „KOLOROWA PISANKA” (prace przynosimy do 07 kwietnia)

 • „Poszukiwanie zająca i śniadanko WIELKANOCNE” 12 kwietnia (przychodzimy odświętnie ubrani)

 • „DZIEŃ ZIEMI” 24 kwietnia – przychodzimy ubrani na niebiesko

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

W MARCU W GRUPIE „BIEDRONEK”

biedrona1

„NADSZEDŁ MARZEC”

01 – 10 marca

Znalezione obrazy dla zapytania w marcu jak w garncu

 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną – topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty

 

Będziemy:

 • Rozwijać mowę

 • Rozwijać poczucie rytmu

 • Rozwijać umiejętność liczenia

 • Rozwijać zainteresowania plastyczne

 • Utrwalać wiadomości nt. charakterystycznych cech przedwiośnia

„POZNAJEMY ZAWODY”

13 – 17 marca

      

  strazak  listonosz  pielegniarka

Poznanie niektórych zawodów i związanych z nimi czynności, jakie wykonują osoby dorosłe z najbliższego otoczenia dzieci ( Rodzice, Dziakowie …)

Nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór, zapamiętanie nazwy poznanego zawodu

A co najważniejsze ukazanie przydatności wykonywania różnych zawodów.

 

Będziemy:

 • Rozwijać koncentrację uwagi

 • Poznamy nowy instrument – pianino

 • Rozwija sprawność manualną

 • Próbować opisać obrazek

 • Rozwijać umiejętność obserwowania

 

„WIOSNA, wiosna – przyszła do NAS!!!”

20 marca – 31 marca

 

Znalezione obrazy dla zapytania pani wiosna

 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie:

- powracające ptaki, budowanie gniazd, śpiew

- pojawiające się kwiaty w ogrodach

- obserwowanie prac porządkowych w ogrodzie

- rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej oraz umiejętności współdziałania w grupie, słuchania opinii innych, wyrażania własnych odczuć;

 

Będziemy:

 • Rozpoznawać oznaki wiosny

 • Podejmować prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym

 • Z zaciekawieniem uczestniczyć w zajęciach badawczych, wycieczkach i spacerach

 • Nazywać pierwsze kwiatki (przebiśnieg , krokus)

 • Chodzić na spacery, wycieczki

 • Wykorzystywać różne techniki plastyczne

 

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „BIEDRONKI” W MARCUbiedrona2

biedrona2Ogłaszamy plastyczny konkurs rodzinny

      Pt.”W poszukiwaniu WIOSNY” – zdjęcie w własnoręcznie wykonanej ramce

( termin 13 – 20 marca )

biedrona2 oraz  konkurs recytatorski - zaprezentowanie dowolnego wiersza (31 marca chętne dzieci recytują wiersz w swojej grupie)

 • 09 marca świętują DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY

 • Między 13- 17 marca wycieczka do zegarmistrza, spotkanie z pielęgniarką

 • 14 marca wycieczka do BIBLIOTEKI „ZABAWY INTERAKTYWNE”

 • 21 marca POWITANIE WIOSNY

 • 21 marca rozstrzygniecie konkursu rodzinnego

 • 31 marca konkurs recytatorski

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

W LUTYM W GRUPIE „BIEDRONEK”

http://www.zielonyzakatek.waw.pl/files/obrazki/Biedronka.png

 

„Wzory, wzorki

maluje jeszcze zima”  

13 – 17 lutego

Podobny obraz

 

Będziemy bacznie obserwować mamy nadzieje ostatnie podrygi zimy. Popatrzymy co się zmienia w najbliższym otoczeniu, przypomnimy sobie, dlaczego należy dokarmiać ptaki, jaki pokarm jest dla nich zdrowy, zadbamy o właściwy ubiór podczas zabaw w ogrodzie i spacerach.

 

„Kolorowy karnawał

w BAŚNIOWEJ KRAINIE”

20 – 24 lutego

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał w przedszkolu

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – to nasz główny cel na ten tydzień. Jednak w CZWARTEK będziemy się świetnie bawić na naszym BALU KARNAWAŁOWYM.

 

CO CIEKAWEGO CZEKA

NA „BIEDRONKI” W LUTYM  

- 14 LUTEGO WALENTYNKI – czerwony dzień, BIEDRONECZKI przychodzą ubrane na czerwono

- 23 LUTEGO „BALIK KARNAWAŁOWY”        

- podsumowanie I semestru na spotkaniu z Rodzicami

w sali BIEDRONEK (termin zostanie podany po Radzie Pedagogicznej)

 

 

 TEMATY  KOMPLEKSOWE

W STYCZNIU W GRUPIE „BIEDRONKI”

zimbied17

 

  „ MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY ”

02 stycznia – 13 stycznia 

zima171

  biedronkaObserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą – zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody zimowej szacie – rozpoznawanie i nazywanie koloru białego 

biedronkaPoznawanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu 

biedronkaNasza garderoba – rozpoznawanie i nazywanie części ubioru

 

„KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA”

16 stycznia – 23 stycznia

dziadkowie171

biedronka Podawanie informacji nt. swojej rodziny – nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny np. mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek – dzielenie się informacjami nt. wyglądu

biedronka Przygotowanie upominków dla DZIADKÓW 

biedronka Organizowanie święta o charakterze rodzinnym – uczestniczenie w krótkim programie artystycznym przygotowanym wspólnie z chętnymi rodzicami

                     (DZIEN BABCI I DZIADKA)

„CHATKA PEŁNA BAJEK”

24 stycznia – 27 stycznia

bajkowo17

biedronka Wzbudzanie zainteresowania literaturą to nasz główny cel.  

biedronka Będziemy słuchać wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

biedronka Będziemy recytować indywidualnie i zbiorowo;

biedronkaBędziemy tworzyć własne książeczki,

biedronkaOdwiedzimy BIBLIOTEKĘ;

biedronkaBędziemy słuchać bajek czytanych przez rodziców i dziadków

 

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „BIEDRONKI” W STYCZNIU

zimbied17

 • OD 09 -20 STYCZNIA ZAPRASZAMY CHĘTNYCH RODZICÓW I DZIADKÓW NA CYKL SPOTKAŃ„POCZYTAJ MI MAMO, TATO, BABCIU, DZIAKU - moją ulubioną bajkę”
 • SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ
 • WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
 • 23.01 „DZIEŃ BABACI I DZIADKA”
 •  WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
 • 30.01 - 10.02 „FERIE ZIMOWE”

WSZYSTKIM BIEDRONECZKOM ŻYCZYMY UDANYCH

 

 

I BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH

WYPOCZYWAJCIE I CIESZCIE SIĘ UROKAMI ZIMY!!! 

 

ferie

 

 

 

TEMATY  KOMPLEKSOWE

W GRUDNIU W GRUPIE „BIEDRONKI”

zimowa biedronka

Projekt Edukacyjny

„Magiczny czar świąt Bożego Narodzenia”

Realizacja projektu: Grupa dzieci 3 letnich „BIEDRONKI”

Czas realizacji projektu:01-22 GRUDNIA 2016

 

BN

 

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący

i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy...

    W przedszkolu tak jak w każdej rodzinie dzieci przygotowują się do Świąt. Aby i w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę w przedszkolu, opracowałyśmy projekt edukacyjny „Magiczny czar świątBożego Narodzenia”, włączając wszystkie dzieci z grupy „Biedronki” w realizację tego przedsięwzięcia.

   Istota metody projektu (krótko zwana projektem) polega na tym, że wychowankowie realizują określone „duże” zadanie (przedsięwzięcie) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

Ważnymi założeniami tej metody jest to by projekty miały charakter interdyscyplinarny, a więc integrowały wiedzę przekazywaną

w ramach zajęć z różnych obszarów edukacyjnych.

Projekt zrealizujemy poprzez:

-         rozmowy na temat choinki  rozpoznawanie jej w środowisku naturalnym z uwzględnieniem ich przydatności  do przystrojenia na Święta

- wprowadzenie kalendarza adwentowego – rozwiązywanie zadań umieszczonych w poszczególnych skarpetach

-         wspólne dekorowanie sali w świąteczne akcenty

-       pogadanki na temat obrzędów i tradycji Świąt  Bożego Narodzenia wsparte ilustracjami i albumami, bajkami

-         oglądanie prezentacji multimedialnych i bajek CD

-         pieczenie ciasteczek;

-         robienie ozdób dla Rodziców;

-         udział w przedszkolnej Wigilii

- spotkanie świąteczne z Rodzicami

 

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „BIEDRONKI” W GRUDNIU

zimowa biedronka

 • 01 GRUDNIA WPROWADZENIE KALENDARZA ADWENTOWEGO
 • 05 GRUDNIA SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI
 • O6 GRUDNIA „ODWIEDZI NAS MIKOŁAJ”
 • 15 GRUDNIA SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI + NIESPODZIANKA
 • 21 GRUDNIA WITAMY ZIMĘ
 • 22 GRUDNIA „WIGILIA” i odwiedziny GWIAZDORA
 • NO I OCZYWIŚCIE SAME RADOSNE CHWILE SPĘDZONE NA PRZYGOTOWANIACH

KOCHANI RODZICE

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
Gdzie gasną spory, goją się rany
Życzymy Wam zdrowia, życzymy miłości,
Niech mały Jezus w sercach zagości,
Szczerości duszy, zapachu ciasta,
Przyjaźni, która jak miłość wzrasta,
Kochanej twarzy co rano budzi,
I wokół pełno życzliwych ludzi.

          choinka         BIEDRONKI  I WYCHOWAWCZYNIE