ZGODNIE Z USTALONĄ PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY ORGANIZACJĄ PRACY

W PRZEDSZKOLU FUNKCJONUJĄ

ODDZIAŁY 9-CIO GODZINNE

 

 

 

ozdobnik koniczyna

 

 

 

W CZASIE 9-CIO GODZINNEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU

   

 

WSZYSTKIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

MAJĄ ZAPEWNIONĄ 5-CIO GODZINNĄ NIEODPŁATNĄ 

OPIEKĘ, WYCHOWANIE I NAUCZANIE

W GODZINACH OD 7.30-12.30.

 

Opłata za przedszkole pobierana jest z dołu.

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu i korzystanie z trzech posiłków wiąże się z ponoszeniem przez rodziców następujących opłat:

opłata za czas ponad czas przeznaczony na bezpłatną opiekę, wychowanie

i nauczanie w wysokości  -  1 zł za każdą rozpoczetą godzinę (elektroniczny system naliczania opłaty)

opłata za wyżywienie (tzw. dzienna stawka żywieniowa) ustaloną przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym- od 1 września 2022 

 9 zł/dzień

 

Dzieci 6 letnie (odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) nie mają naliczanej opłaty za czas pobytu w przedszkolu , rodzice ponoszą tylko koszt surowca zużytego do przygotowania posiłków.

 

 

 

 

ozdobnik koniczyna

 

 

 

 

Informacja o płatności za przedszkole 

 

Procedura płatności za przedszkole przelewem przedstawia się następująco:

 

  1. Dyrektor do 7 dnia danego miesiąca przekazuje rodzicom  mailem informację o wysokości opłaty za miniony miesiąc.
  2. Rodzic reguluje należność dokonując wpłaty na dwa konta (oddzielnie opłata i opłata za żywienie)
  3. Kontrola dokonanych wpłat za przedszkole w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych. W przypadku braku wpłaty, niezgodności (np. brak wpisu dodatkowych danych ) Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia dowodu (potwierdzenia) dokonania przelewu

Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie polecenia przelewu (podanie dodatkowych informacji) !!!

 

Opłata - przelew o treści:

 

Przedszkole Miejskie Nr 20 w Lesznie, ul. Karasia 11

nr rachunku  20 1020 3088 0000 8802 0059 6890

 

WAŻNE!  Dodatkowo podanie na poleceniu przelewu następujących danych: nazwisko i imię dziecka, opłata za świadczenia ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie w, wychowanie i opiekę za miesiąc ……(należy wpisać)

 

Opłata za żywienie- przelew o treści:

 

Przedszkole Miejskie nr 20 w Lesznie, ul. Karasia  11

nr rachunku  34 10203088 0000 8602 0066 2502

 

WAŻNE!  Dodatkowo podanie na poleceniu przelewu następujących danych: nazwisko i imię dziecka, opłata za żywienie za miesiąc ..…. (należy wpisać)

 

 

 

ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ WYSOKOŚCI OPŁATY NIE MA MOŻLIWOŚCI WYDANIA W BANKU POLECENIA PŁATNOŚCI JAKO ZLECENIA STAŁEGO

 

Dyrektor