Tydzień I

Europa i Unia Europejska - kwiecien academy

Krąg tematyczny: „Jestem Europejczykiem"

06.05.2024 - 10.05.2024

CELE OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

- systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

- prawidłowe posługiwanie się sztućcami: prawidłowy chwyt, umiejętne nabieranie potraw

- sprzątanie po posiłku

- wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

- dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności siebie i każdej osoby

- zachowywanie się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenie się z uczuciami i potrzebami innych

- uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

- umiejętność opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

- podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną, radość z sukcesów innych

- pojmowanie znaczenia przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu

OBSZAR SPOŁECZNY

- dostrzeganie potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i umiejętne wspieranie ich, włączanie do zabaw lub innych działań adekwatnie do możliwości oraz sprawności

- rozumienie, że rodziny mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny

- doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen, odnoszących się do wartości drugiego człowieka

- zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu

- właściwe ocenianie sytuacji społecznych

- dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen

OBSZAR POZNAWCZY

- ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji

- przedstawianie postaci literackich oraz treści książek, opowiadań z wykorzystaniem przekazu pozawerbalnego i innych znanych alternatywnych sposobów komunikacji

- kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy,

- wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

- uczestniczenie w budowaniu dłuższych wypowiedzi na temat własnych zainteresowań, opowiadanie o ciekawych zdarzeniach, obejrzanych filmach, wystawach, zgodnie z następstwem zdarzeń

- poznawanie i odtwarzanie układów tanecznych z wybranych krajów Europy oraz innych regionów świata

- wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją

- poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania krajami Unii Europejskiej

- stosowanie trafnych określeń opisujących cechy wielkościowe oraz różnice między przedmiotami

- dostrzeganie symetrii we wzorach i umiejętność dorysowywania symetrycznie brakujących elementów

- porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej ze stosowaniem określeń stopniujących

- wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania wagi

- określanie słowem wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku

 

 

Tydzień II

wiosna-4-pory-roku-z-opisem

Krąg tematyczny: ,Wiosna w pełni"

13.05.2024 - 17.05. 2024

CELE OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

- systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

- szybkie i sprawne przebieranie się, przestrzeganie właściwej kolejności wykonywanych czynności kształtowanie właściwego toru oddechu

- przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych

- doskonalenie motoryki małej przez tworzenie prac plastycznych i konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

- dokonywanie wyborów i dostrzeganie pozytywnych efektów własnych działań

- opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

- podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną podczas gier i zabaw

- dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

- przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji

- obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela

- słuchanie ze zrozumieniem innych osób w celu odczytania, jakie mają intencje

- koncentrowanie uwagi podczas zajęć i podążanie za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

- ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk za pomocą komunikatów niewerbalnych

- wzbogacanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych, opisywania obrazków, przedmiotów, cech, czynności, emocji

- wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją

- odtwarzanie układu elementów według wzoru lub instrukcji

- zdobywanie informacji na temat roślin i zwierząt żyjących w wybranych środowiskach

- dostrzeganie pozytywnego wpływu niektórych zwierząt na środowisko

- systematyczne obserwacje, badanie okazów zgromadzonych w kąciku przyrody oraz opisywanie wrażeń, porównywanie, wyciąganie wniosków

- dostrzeganie etapów rozwoju roślin: drzew owocowych, roślin kwiatowych i cebulowych

- rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów, drzew i krzewów

- poznawanie etapów rozwoju niektórych zwierząt (żaby, motyla, ptaka)

- poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji - litera f","

 

 

Tydzień III

rodzinka

Krąg tematyczny: „Rodzina to skarb"

20.05.2024 - 29.05.2024

CELE OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

- doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

- zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

- kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu, sprzątania po posiłku

- doskonalenie motoryki małej poprzez czynności wymagające różnych chwytów dłoni

- kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do nabywania umiejętności czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

- wzmacnianie więzi rodzinnych, rozbudzanie empatii, wrażliwości, chęci pomocy innym

- rozbudzanie umiejętności rozpoznawania stanu emocjonalnego innych osób

- rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

- przedstawianie emocji w różnych formach ekspresji

OBSZAR SPOŁECZNY

- dostrzeganie, na czym polega praca zawodowa rodziców, dziadków, osób z najbliższego otoczenia

- wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny

- wdrażanie do współdziałania z innymi w pracach użytecznych, zabawie i podczas odpoczynku

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości związanych z zachowaniami społecznymi

OBSZAR POZNAWCZY

- wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z daną tematyką

- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie „10"

- rozwijanie orientacji przestrzennej, poprawne stosowanie określeń w prawo", w lewo", do przodu", „do tyłu"

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym podczas wypowiedzi

- rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny

- tworzenie drzewa genealogicznego, poznanie stopni pokrewieństwa między członkami rodziny

- zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy

- wdrażanie do wypowiada się w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i fleksyjnym

- udział w zabawach kształtujących umiejętność rozpoznawania liter, zachęcających do odczytywania sylab, krótkich wyrazów.