INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

 

WITAMY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20

im.Baśniowa Kraina w Lesznie

 

logo

   

 

 ozdobnik strzałka

 

Od dnia 25.05.2018r.

 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie reprezentowane przez Dyrektora Renatę Rangno

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

 

 

Pani Natalia Wielowiejska

 

Kontakt z inspektorem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel: 783479791

 

 

 

 ozdobnik strzałka

 

 

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM DALTOŃSKIM

 

 

 

 

 

dalton-logo

 

 

Siedziba mieści się przy ul. Karasia 11, Telefon: /065/520-35-28

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.basniowakraina.leszno.pl

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Leszno.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dyrektor – mgr Renata Rangno.

Przedszkole jest obiektem monitorowanym.

 

 

monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

w Przedszkolu Miejskim nr 20 im.Baśniowa Kraina w Lesznie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Miejskie nr 20 „Baśniowa Kraina” w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 11, 64-100 Leszno zwana dalej „Administratorem”.
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pani Natalia Wielowiejska, możliwy jest pod ww. adresem lub pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego są̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.). w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
4. Zapisy z monitoringu są̨ przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni, a następnie podlegają automatycznemu skasowaniu.

Zgodnie z art. 108a ust. 5, na podstawie odrębnych przepisów, dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż 3 miesiące (np. w przypadku incydentów naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępu osób nieupoważnionych - do czasu zakończenia odpowiednich postępowań).

5. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują̨ znaki graficzne z piktogramem kamery umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku), na drzwiach wejściowych do obiektu lub w innych widocznych miejscach.
6. Odbiorcami danych z monitoringu będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa, upoważniony personel wewnętrzny i podwykonawcy świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz dostawcy sprzętu i oprogramowania w niezbędnym zakresie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:

  • dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich,
  • usunięcia danych w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO (i w przypadku, gdy nie występuje żaden z wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

8. Jeżeli osoba, której wizerunek został utrwalony uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane z monitoringu nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są̨ poddawane profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.

 

 

ozdobnik strzałka 

 

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnioną

5-cio godzinną nieodpłatną

 opiekę, wychowanie  i edukację w godzinach od 7.30-12.30.

(godziny zostały określone w statucie przedszkola)

 

Rodzice ponoszą opłaty:

 

- opłatę w wysokości  - od 1 września 2023 1,30 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ( za wyjątkiem dzieci rocznikowo

6-letnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym).

 

Określa się następujące godziny pobytu dziecka w przedszkolu:

 

pierwsza płatna godzina od 6:30-7:29

druga płatna godzina od 12:31-13:30

trzecia płatna godzina od 13:31 - 14:30

czwarta płatna godzina od 14:31-15:30

piąta płatna godzina od 15:31- 16:30

 

Sposób rejestrowania odbywa się przy wykorzystaniu czytnika elektronicznego, za pomocą tzw. pestki. Naliczanie opłaty odbywa się przy wykorzystaniu programu OBECNOŚCI.pl

 

 

opłatę za wyżywienie (tzw. dzienna stawka żywieniowa) ustaloną przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym

-od 1.05.2024 nastapiła zmiana stawki - 10 zł/dzień 

 

ozdobnik strzałka

 

Oddziały 9-cio godzinne

Czas pracy: od 6.30-16.30.

Uczęszczają do nich dzieci w wieku od 3-6 lat. W zależności od naboru tworzone są grupy mieszane (dzieci różnych roczników w jednej grupie) lub jednolite (w grupie są dzieci z jednego rocznika) .

 

Najmłodsza grupa (3/4 latki) w godzinach od 12:00-13.10 odpoczywa na leżakach, w związku z czym, rodzice tych dzieci zobowiązani są przygotować pościel.

 

Dzieci korzystają z trzech posiłków: 

8.30 –  śniadanie

11.30- II śniadanie - zupa i owoc/deser

13.30-  obiad- II danie, kompot/owoc

 

W porze schodzenia i rozchodzenia się dzieci praca odbywa się w oddziałach łączonych. 

 

 

ozdobnik strzałka

 

 

W roku szkolnym 2023/2024

DZIECI 6-LETNIE- rocznik 2017 ODBYWAJĄ OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE.

Wszystkie dzieci nieodpłatnie dodatkowo korzystają z następujących zajęć:

 

 ·    języka angielskiego- 2 x tydzień (bliższe informacje w kąciku języka angielskiego)

 

·    religii (na życzenie rodziców)- 2 x tydzień,  

  

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej  przedszkole zatrudnia: logopedę, pedagoga specjalnego i psychologa, a nauczyciele w  codziennych oddziaływaniach wspomagają rozwój dzieci uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, dodatkowo placówka

 współpracuje z PPP w Lesznie .

 

Dla zakwalifikowanych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci
w przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne 

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

grupowa terapia logopedyczna - 2 x tydzień w poniedziałki i środy

 

 

Udzielanie dzieciom wsparcia w zakresie rozwjania kompetencji

społecznych, rozwoju emocjonalnego, rozwijania koncentracji, rozwijania integracji sensorycznej 

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

 czwartki i piątki 

 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM

 

poniedziałki, wtorki i czwartki  

 

oraz inne zajęcia specjalistyczne wskazane przez PPP np. zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne

 

W RAMACH WSPARCIA DLA RODZICÓW prowadzone są:

 

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

w czwartki od 14:00-16:30

oraz innymi specjalistami wg potrzeb

(wskazane wcześniejsze umówienie się na konsultację)

 

 

 

 

 ozdobnik strzałka

 

 

Przedszkole nie jest dostowane do osób o specjalnych potrzebach- występują bariery architektoniczne, w ograniczonym stopniu wystęouje dostępność komunikacyjno-informacyjna (szczegóły w deklarcacji dostępności)

 

Bazę stanowi budynek wolnostojący, w którym mieści się 5 dobrze wyposażonych sal do zajęć oraz adoptowana sala gimnastyczna i salka audiowizualna.

 

 

Wokół budynku znajduje się, pokryty trawą, funkcjonalnie urządzony plac zabaw, w wydzielonej części dostępny również po godzinach pracy przedszkola..

 

Obiekt jest całodobowo monitorowany.

 

Do przedszkola maksymalnie może uczęszczać 125 dzieci

 

Grupa I    Motylki  3-latki

Grupa II Pszczółki 4-latki

Grupa III  Kubusie 5- latki

Grupa IV  Biedronki 6- latki

Grupa V Zajączki- 5-6 latki,

Kadra pedagogiczna przedszkola - 13 nauczycieli 

Personel administracyjno- obsługowy - 12 osób.

 

 

W grudniu 2023 r. nasza placówka ponownie uzyskała Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Działania pedagogiczne i wychowawcze prowadzimy bazując na głównych filarach edukacji daltońskiej- uczymy dzieci samodzielności, odpowiedzialności, rozwijamy umiejętność współpracy i pobudzamy do dokonywania refleksji

 

 

 

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

REALIZOWANA JEST W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH :

- Ventriculus - ul. Słowiańska 41
- Hanna Ciesielska - SP 7
- Anna Hrapek - Szeflińska, 
ul.  Rejtana 73 a