ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEW GRUPIE PSZCZÓŁEK W MIESIĄCU STYCZNIU;

pszczoła1

 

 

 

ZIMOWY CZAS, ZABAWY CZAS

  
 • Uświadomienie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze
  zjawiskami atmosferycznymi.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych z hartowaniem.
 • zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • nauka tańca
 • nauka piosenki z gestami

 

zima zabawy na śnieguDziecko:

− rozpoznaje i opisuje cechy zimy

- rozpoznaje i nazywa literę c: małą i wielką, drukowaną i pisaną

− utrwalanie symbolu graficznego  cyfr od 1 do 10

− bierze aktywny udział w grze zespołowej

- wykonuje komendy nauczyciela podczas tańca

− ilustruje piosenkę ruchem

 

 
MIERZYMY CZAS zegar
 

− rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

-poznanie budowy kalendarzy i ich charakterystycznych elementów

-poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem i określaniem czasu

-doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

-ksztaltowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów

− realizacja różnych tematów rytmicznych z zastosowaniem różnych

przyborów

− rozwijanie sprawności manualnej

− wykonywanie
w zespołach wspólnego kalendarza

−  porównywanie liczebności zbiorów

− wykonywanie zegarów

- cyfra 0

-odczytywanie sylab i  wyrazów poznanych liter, karta pracy
 

Dziecko:

- poznaje zegary pod względem wyglądu i przeznaczenia

-dostrzega wpływ postępu technicznego na sposoby mierzenia i wskazywania czasu

- ćwiczy odczytywanie pełnej godziny i połówki na zegarze

− kojarzy wybrane godziny z okreslonymi czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia

- wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym, przewidując skutki braku zegarów

-naśladuje zegar podczas ekspresji ruchowej i głosowej

− rozpoznaje cyfrę 0

− reaguje w odpowiedni sposób
na różnice dynamiczne w piosence

− stosuje znaki: =, <, >

- cyfra 0

-odczytywanie sylab i  wyrazów poznanych liter, karta pracy
 
W POSZUKIWANIU MĄDROŚCI 
 

• Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

• Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów

• Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

• Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli

• Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu i do celu i umiejętności planowania działań
 

Dziecko:

 

-dokonuje oceny postępowania postaci, stosując adekwatne określenia

- docenia wartość uczciwej i ciężkiej pracy prowadzącej do trwałych i oczekiwanych efektów

- wskazuje różne źródła wiedzy i możliwości ich

wykorzystania

- dostrzega znaczenie postępu technicznego w upowszechnianiu i zdobywaniu wiedzy

- wskazuje cechy charakteru sprzyjające rozwojowi

zdolności intelektualnych

- poznaje literę n

- interesuje się historią Polski i osiągnięciami wielkich Polaków mających wpływ na rozwój techniki

- docenia umiejętność mądrego słuchania, mówienia i ćwiczenia umysłu w rozwijaniu zdolności umysłowych

ZAWSZE PAMIĘTAM O BABCI I DZIADKU
 
Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny  babcia dziadek
• Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
• Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
• Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - budowania dialogu, wywiadu, rozmowy
• Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych
 
Dziecko:

- odczytuje prosty schemat obrazujący stopnie pokrewieństwa w rodzinie
- podejmuje próbę czytania globalnego wyrazów
- poznaje nową technikę plastyczną

- dokonuje oceny postępowania bohaterów opowiadania w stosunku do babci
- ceni wartość czasu spędzonego z dziadkami

- dostrzega wartość archiwizowania losów rodziny w formie albumów
- interesuje się historią swojej rodziny i pracą zawodową dziadków
- porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia
"mniej", "więcej", "tyle samo"
- umie śpiewać piosenkę
- rozwija koncentrację i szybko reaguje na zmiany w muzyce
- doskonali umiejętność odbicia obunóż i miękkiego lądowania

 

 

WAŻNE DATY

 

 

21.01 / 22.01 ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW - PAMIĘTAMY O ŻYCZENIACH

 

 

 

 

Czerwiec

1. Dzieci świata

C:\Users\Iwona\Desktop\0.jpg

 • Dzieci poznają  pojęcia Unia Europejska oraz jej symbole

 • Wzbogacają wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej

 • Dostrzegają  różnice  między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia

2. Marzenia do spełniania

C:\Users\Iwona\Desktop\88888.jpg

 • Dzieci dostrzegają swoje predyspozycje  oraz kształtują pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości

 • Podejmują  próbę wartościowania marzeń ze względu na  wagę i możliwości realizacji

 • Poznają  przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych  predyspozycji

3. Wakacje z żywiołami

C:\Users\Iwona\Desktop\images8990.jpg

 • Dzieci dostrzegają piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz  wykazuje podstawową orientację na mapie

 • Utrwalają pojęcia związane z edukacją patriotyczną

 • Dzieci dzielą się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie  poznawcze  dalszym pogłębianiem wiedzy na ten temat

 • Preferują aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumieją  konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji

Maj u Pszczółek

1. Powietrze i wiatr

C:\Users\Iwona\Desktop\images4.jpg

 • W tym tygodniu dzieci poznają wielozmysłowo właściwości powietrza

 • Dowiedzą się, w jaki sposób człowiek wykorzystuje wiatr do swoich potrzeb

 • Poznają  instrumenty dęte oraz ich brzmienie

2. Latające wynalazki

C:\Users\Iwona\Desktop\indeks6.jpg

 • Dzieci wzbogacą wiedzę na temat powietrznych środków transportu

 • Dokonują  klasyfikacji  pojazdów ze względu na różne kryteria

 • Dzieci poćwiczą stosowanie określeń odnoszących się do wysokości i szybkości


3. Sekrety latających zwierząt

C:\Users\Iwona\Desktop\choc-nie-maja-skrzydel-te-17908_l.jpg

 • Dzieci wzbogacą wiedzę na temat ptaków krajowych i egzotycznych

 • Dostrzegą cechy charakterystyczne  budowy ptaków, umożliwiające im latanie

 • Dzieci dokonają klasyfikacji zwierząt ze względu na różne kryteria

4. Aktywnie, rodzinnie, zdrowo

C:\Users\Iwona\Desktop\indeks77.jpg

 • Dzieci wskazują rolę poszczególnych członków rodziny

 • Znają imiona i nazwiska najbliższej rodziny i swój adres zamieszkania

 • Nazywają zawody rodziców i dziadków oraz wzbogacają wiedzę dotyczącą  narzędzi pracy , elementów ubioru , wykonywanych czynności

 

Kwiecień u Pszczółek

1. Woda dla zdrowia

C:\Users\Iwona\Desktop\images.jpg

 • Poznamy cechy wody

 • uświadomimy sobie, jak ważne w naszym życiu jest picie wody

 • będziemy wykonywać doświadczenia

 

2. Wielkanocne tradycje

C:\Users\Iwona\Desktop\images2.jpg

 • Poznamy wielkanocne zwyczaje

 • nauczymy się nowej techniki - decupage i wykonamy piękne jajka w prezencie dla Rodziny

 • zasiądziemy przy wielkanocnym stole

 • nauczymy się piosenki "Wieziemy kogucika"

 

3. Dzień Ziemi

C:\Users\Iwona\Desktop\indeks.jpg

 • Poznamy określenia "ekologia"

 • uświadomimy sobie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe

 • pogłębimy wiedzę na temat roślin i zwierząt

4. Kolory wiosny

C:\Users\Iwona\Desktop\indeks3.jpg

 

 • dzieci poznają symbole charakterystyczne dla wiosny

 • będą wybierać i klasyfikować piktogramy  zgodnie z treścią ilustracji

 • poznają cyfrę 8 i wiosenne piosenki

 

 

I. Styczeń

1.Opowieści zimowego nieba

C:\Users\Iwona\Desktop\images.jpg

 • Kalendarze - będziemy je oglądać, nazywać znane symbole cyfr,

 • "Czas nam nie chce się zatrzymać -

wiosna, lato, jesień, zima, znów minął rok, kolejny rok..." - utrwalimy tekst piosenki i charakterystyczne cechy pór roku

 • Poznamy Układ Słoneczny i posłuchamy kosmicznej muzyki

 • Sprawdzimy, czy śnieg jest naprawdę bielutki i czysty...

 

2. Zimowe zabawy

 

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane.jpg

 

 • Przyjrzymy się dokładniej zimie i jej cechom

 • Będziemy czytać, czytać!  Pójdziemy na otwarcie biblioteki dworcowej

 • Sprawdzimy, jak działa termometr

 • Pobawimy się  bezpiecznie na śniegu

 • Będziemy ćwiczyć klasyfikowanie

 

3. Z babcią i dziadkiem przy kominku

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane (1).jpg

 • Przygotujemy się do Dnia Babci i Dziadka - poznamy nowe wiersze, piosenki, tańce

 • Poznamy zabawy naszych dziadków

 • Porozmawiamy o zainteresowaniach naszych dziadków

 • Wykonamy piękne prace plastyczne w prezencie dla dziadków

 • Porozmawiamy o bezpieczeństwie przed zbliżającymi się feriami

II. Luty  

W tym miesiącu nasze województwo ma ferie.

Życzymy wszystkim dzieciom odpoczynku i bezpiecznego powrotu z ferii!

1. Woda - źródło życia

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane (2).jpg

 • Będziemy badać wodę - wielozmysłowo!

 • Poznamy znaczenie wody i jej obieg w środowisku

 • Popracujemy z mapą i globusem,  wskażemy  cieki wodne

 • Poznamy faunę i florę mórz i oceanów

 • Nazwiemy zawody związane z wodą

 • Postaramy się zrozumieć znaczenie czystości w

2. Czas na bal

 

C:\Users\Iwona\Desktop\images (1).jpg

 

 • Poznamy tradycje zabaw karnawałowych

 • Będziemy tańczyć, uczyć się nowych układów tanecznych

 • Stworzymy własną orkiestrę, będziemy tworzyć muzykę

 • Odwiedzimy Szkołę Muzyczną , nazwiemy poznane tam instrumenty

 • Poznamy zabawy dzieci z innych krajów, obejrzymy zdjęcia z zabaw karnawałowych w Rio

III. Marzec

1.  Płyniemy na daleki ląd

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane (3).jpg

 • Pozbawimy się w podróżników! Poszukamy zaginionego skarbu...

 • Poznamy Afrykę, Amerykę i Australię

 • Będziemy odczytywać symbole na mapie i globusie

 • Poćwiczymy  koordynację ręki i oka

 • Będziemy ćwiczyć globalne czytanie

2.  Wodne odgłosy i eksperymenty

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane (4).jpgBędziemy:

 • rozpoznawać i nazywać odgłosy wody

 • odmierzać i przelewać  płyny

 • przeprowadzać doświadczenia,

 • poznawać cechy przedwiośnia

 • próbować zrozumieć obieg wody w przyrodzie

 • nazywać części roślin, które piją wodę

3. Woda dla zdrowia

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane (5).jpg

 • Przypomnimy sobie zasady zdrowego żywienia

 • Porównamy naczynia i ich pojemności

 • Nauczymy się gotować zupę i  poznamy zasady higieny podczas przygotowywania posiłków

 • Spróbujemy zrozumieć na czym polega zdrowy tryb życia

4. Sztuka bycia szczęśliwym

C:\Users\Iwona\Desktop\pobrane (6).jpg

 • Emocje, emocje! - będziemy ćwiczyć, jak je wyrażać i kontrolować w akceptowalny dla otoczenia sposób

 • Spróbujemy je wyrazić za pomocą mimiki i gestów i postaramy się dostrzec, jaki jest wpływ naszych emocji na odczucia innych ludzi

 • Będziemy wyrażać emocje poprzez taniec ,  określać strony ciała oraz kierunki w przestrzeni

 • W literaturze jest wiele opowiadań, które pokazują emocje naszych rówieśników - spróbujemy je nazwać.

 

Plan pracy na miesiąc grudzień.

XII 1.

Ogień - gorący żywioł

ogien

Dzieci:

-poznają źródło ognia i sposoby wykorzystania go przez człowieka

-będą rysować węglem i poznają historie węgla

-pozna zawód strażaka i utrwali numery telefonów

 

XII 2 Sztuka bycia dobrym człowiekiem

dobro

        W tym tygodniu będziemy mentalnie przygotowywać się do Świąt:) Porozmawiamy o tym, jakie są pozytywne wzorce zachowania, o wartości wzajemnej pomocy, odpowiedzialności. Będziemy odczytywać komunikaty niewerbalne. Porozmawiamy o naszych "Braciach" - o zwierzątkach i empatii wobec nich.

 

XII 3 Świąteczne smaki i zapachy

swięta

Święta tuż, tuż!

        Dzieci poznają tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Będziemy rozmawiać o włączaniu się do przygotowań zawiązanych ze Świętami, potrawach świątecznych, przygotujemy kilka prac plastycznych.

 

 

        Naszym Pszczółkowym Rodzinom życzymy cudownych Świąt, wypełnionych gwarem, śmiechem oraz rozgardiaszem dzieci oraz zapachami, które długo pozostaną w Waszej pamięci...

 

pszczółki3Plan na miesiąc listopad

 

1.Sztuka bycia razem

razem

-Dzieci będą obserwować relacje między koleżeńskie

-odpowiedzą sobie  na pytanie: "Za co siebie lubię?"

-postarają się zrobić coś dobrego dla innych

-spróbują rozróżnić koleżeństwo od przyjaźni

 

2. Z dziejów Ziemi

 

ziemia

-dzieci dowiedzą się ciekawostek dotyczących budowy Ziemi,

- obejrzą film multimedialny o bogactwach naszej planety

-dowiedzą się, jak należy dbać o naszą planetę

 

3. Dzieła sztuki wokół nas

 

dzieła

-dzieci poznają zagadnienia związane z architekturą

-odwiedzą galerię

-będą oglądać dzieła sztuki wykonane w różnorodnych materiałach

-posłuchają muzyki klasycznej

-pobawią się w teatr, pójdą na przedstawienie "Wyprawa" w leszczyńskim Teatrze

 

4. Deszczowa jesień

 

deszczowa jesien

-wykonamy prace plastyczne w kolorach jesieni

-przeprowadzimy doświadczenia, których tematem będzie woda

- posłuchamy deszczowej muzyki

- poznamy nowe znaki matematyczne < >

 

 

Plan na miesiąc październik

 

1. Jesień - dotknij, posmakuj, powąchaj

jesien

Czym się będziemy zajmować w tym tygodniu? Będziemy:

- opisywać charakterystyczne cechy jesieni,

-obserwować zmiany, jakie dokonują się w przyrodzie

- rozpoznawać gatunki drzew

-rozwijać wrażliwość zmysłową - dotykać, smakować i wąchać

-poznawać dary lasu, ogrodu, sadu

 

2. Ziemia pod lupą i nie tylko.

ziemia

-Poznamy cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze

-pouczymy się wskazywać niektóre elementy na globusie

- wymienimy różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców

-wzbogacimy wiedzę na temat Ziemi

 

3. Zwierzęta jesienią

zwierzeta

 

-Poznamy nazwy ptaków odlatujących z Polski przed zimą

-dowiemy się, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,

jak należy chronić przyrodę,

-będziemy rozwiązywać jesienne zagadki i grać w jesienne gry

-pouczymy się dodawać i odejmować na jesiennym materialea

 

 

 

Wrzesień u Pszczółek

 

I. Witamy w przedszkolu

witamy

 

W tym tygodniu podzielimy się wakacyjnymi wrażeniami, będziemy snuć opowieści i starać się wypowiadać pełnymi zdaniami. Uporządkujemy swoją salę, poukładamy wszystko w nowych, pachnących świeżością mebelkach :)

 

II. Przedszkolak podróżuje po Europie.

 

europa1

 

 

Poznamy dokładniej 6 krajów: Niemcy, Czechy,  Danię, Holandię, Francję i Włochy.   Przyjrzymy się mapie, poznamy zwroty grzecznościowe i pouczymy się liczyć w obcych językach. Przygotujemy pracę plastyczną na konkurs "Przedszkolak podróżuje po Europie". Weźmiemy udział w Dniu Przedszkolaka na Rynku.

 

III. Domy, domki...

dom

 

Poznamy rodzaje domów, ich mieszkańców i zwyczaje ludzi różnych kultur. Przypomnimy sobie nazwy i wygląd figur, będziemy je przeliczać i nazywać kolory.

 

IV. Ważne znaki, ważne zasady.

znaki

        W tym tygodniu przypomnimy sobie podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze. Zastanowimy się nad przyczynami i skutkiem lekkomyślnego postępowania w komunikacji miejskiej. Będziemy klasyfikować figury geometryczne.

 

 

Już czerwiec...

Hura, niedługo wakacje!!!

wakacje

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • 1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
 • 1.3 w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • 1.5 umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
 • 4.3 stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • 5.4 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 • 6.1 wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • 6.2 orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 • 6.3 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, rośli n oraz zwierząt i unika ich;
 • 12.5 słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami

 

Witaj, Lato...

 

lato

 

 •  rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy
 • wie o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 
 • tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
 • przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 • wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;