KWIECIEŃ U PSZCZÓŁEK

zdrowe dziecko

JAK DBAĆ O ZDROWIE?

02. – 12.04.2024

- wdrażanie do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu;

- stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu emocji i wczuwania się w emocje innych;

- budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań;

- poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia – zdrowa żywność, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw;

- rozumienie konieczności dbania o higienę osobistą i higienę jamy ustnej oraz czystość w najbliższym otoczeniu;

- kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności dla pracy lekarza, farmaceuty;

- kształtowanie aktywności twórczej oraz umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

- rozwijanie motoryki małej – manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny.

Wiosna-kolorowanki

KOLOROWA WIOSNA

15 - 19.04.2024

- doskonalenie małej motoryki podczas zabaw graficznych, manipulacyjnych i plastycznych;

- przestrzeganie ustalonych norm i zasad dotyczących zgodnego życia w grupie;

- doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych;

- rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji otaczającego świata;

- poznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych typowych dla kwietnia;

- wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu;

- doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach i zbiorach zastępczych;

- rozwijanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

ekologia

CO TO ZNACZY EKO?

22 -26.04.2024

- rozwijanie sprawności motorycznej poprzez zabawy ruchowe i ruch przy muzyce;

- zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów;

- tworzenie sytuacji umożliwiających czerpanie satysfakcji emocjonalnej z kontaktów z przyrodą;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne;

- zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego;

- poszerzenie wiedzy na temat znaczenia wody w przyrodzie i dla człowieka oraz zrozumienie powiedzenia "Woda, to życie ";

- stymulowanie rozwoju mowy poprzez zabawy słowne, wypowiadanie swoich opinii i dzielenie się doświadczeniami;

- doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania, porównywania;

- rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.


POLSKA-mapa

POLSKA – MOJA OJCZYZNA


29.04. – 02.05.2024

- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości;

- zachęcanie do analizy własnych zachowań i podejmowanych decyzji z uwzględnieniem norm społecznych;

- rozbudzanie uczuć patriotycznych;

utrwalenie znajomości symboli narodowych;

- doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi;

- rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów;

- umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem;

- zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata.

 

WAŻNIEJSZE DATY:

08.04. - Światowy Dzień Zdrowia

08.04. – wyjście do Teatru Miejskiego

08 – 19.04 – Kwietniowe popołudnia z książką – zapraszamy chętnych Rodziców do czytania dzieciom bajek

12.04. – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

16.04.lekcja teatralna w Teatrze Miejskim
w ramach Miedzynarodowego Dnia Teatru

22.04. – Dzień Ziemi

23.04. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich