Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jest ofiarą przemocy, ma trudną sytuację rodzinną lub inne problemy to może skorzystać ze wsparcia instytucji do tego powołanych

telefonzaufaniaplakat 2

 

pomoc1

WAŻNE ADRESY W LESZNIE

 

 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
ul. Słowiańska 59 b

64-100  Leszno


Działalność :

 • podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,
 • konsultacje, porady i mediacje rodzinne
 • niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym
 • przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie okołorozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, w tym także pomoc w realizacji postanowień sądowych w tym zakresie
 • działalność psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna (np. prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą "Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców"; prowadzenie teatrzyków dla dzieci przedszkolnych "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!", prowadzenie „Letniej Szkoły Praw Dziecka”),
 • upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym, 
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zwłaszcza z rodzin o niskim statusie materialnym) poprzez ciekawe zajęcia i wyjazdy połączone z edukacją i profilaktyką.
 • prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową oraz rodzin w kryzysie (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),
 • prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

tel. (65) 520 27 32

www.tkopd.leszno.pl 

 

 

 

ozdobnik gwiadka

 

 

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Niepodległości 27 c

64-100  Leszno

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Pomoc medyczna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy


tel. (65) 529 98 65 lub (65) 529 98 66

http://www.interwencjakryzysowa.pl/

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20lub%Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

ozdobnik gwiadka

 

 

 

 

PORADNIA RODZINNA KROKUS

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Na Pomoc Rodzinie”

ul. Mickiewicza 2/3

64-100  Leszno,

Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Na Pomoc Rodzinie” kieruje swoje usługi do osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Pomoc osobom dorosłym, które:

 • przeżywają kryzys małżeński,
 • czują, że nie mogą porozumieć się  ze swym dzieckiem lub współmałżonkiem, albo innymi członkami  rodziny;
 • mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, trudności z porozumieniem się z nimi i zrozumieniem ich,
 • doświadczają przemocy lub są jej świadkami we własnej  rodzinie,
 • maja trudności z kontrolowaniem złości bądź są sprawcami przemocy domowej i chcą skorzystać z programu edukacyjno-korekcyjnego i pomocy psychologicznej/terapeutycznej;
 • są rodzicami i niepokoją się  zachowaniami swojego dziecka;
 • czują się niepewnie w roli rodzicielskiej;
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju i wychowania własnego dziecka;
 • chcą porozmawiać,

Pomoc dzieciom i młodzieży, które:

 • są zalęknione-nieśmiałe lub mają problemy ze swoimi emocjami;
 • nie potrafią wyrażać swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań;
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • przeżywają trudności w relacjach z rodzicami,
 • doznają lub są świadkami przemocy;
 • chcą porozmawiać,

Oferowana pomoc:

 • porady i pomoc  pedagogiczna, psychologiczna, prawna;
 • konsultacje ;
 • terapia partnerska i rodzinna (krótkoterminowa i długoterminowa);
 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa i długoterminowa;
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych.

Ponadto:

 • grupa wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z własnymi dziećmi:
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci nadpobudliwych, impulsywnych z zaburzeniami koncentracji uwagi, z ADHD;
 • zajęcia grupowe dla dzieci  z ADHD, lękliwych , z zaburzeniami emocji;
 • grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób mających problemy z kontrolowaniem złości; dla sprawców przemocy domowej;

 

Tel.kom.: 506968164 

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poradniakrokus.leszno.pl


 

ozdobnik gwiadka

 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 
ul. Korcza 5
64-100  Leszno

Zakres kompetencji

 • przyjmowanie wniosków
 • przyznawanie zasiłków
 • praca socjalna
 • pomoc w naturze
 • rodziny zastępcze
 • udzielanie schronienia
 • sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
 • i inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków

tel. (65) 529 58 47 lub (65) 520 70 46

Adres e-mail:

http://mopr.leszno.sisco.info/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

 

ozdobnik gwiadka

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 
ul B. Chrobrego 15
64-100 Leszno

Oferta Poradni:

 1. diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 1. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzież:
 • szczególnie uzdolnioną,
 • niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi;
 1. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 2. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 3. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 4. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 6. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 8. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 11. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 12. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

tel. (65) 529 30 35

http://poradnia-leszno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

ozdobnik gwiadka

 

 

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 
ul. 17 Stycznia 8

64-100 Leszno
tel. 997
tel. (65) 523 13 72 lub (65) 523 13 73  

    (65) 523 15 93 lub (65) 523 16 90

www.leszno.policja.gov.p

 

 

 

ozdobnik gwiadka

 

 

 

PROKURATURA REJONOWA 
ul. Kasprowicza 3
tel. (65) 529 56 65

 

 

Wykrzyknik-26080  Szanowni Państwo !

  W związku z sytuacją, w jakiej wszyscy się znajdujemy, przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie udziela wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na Państwa wniosek. Jesteśmy placówką nieferyjną i pracujemy także w okresie wakacji zimowych i letnich, oczywiście w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego i z obostrzeniami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

Informujemy, że jest możliwość skontaktowania się z nami

drogą telefoniczną -nr tel. 655293035

oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="background: 0px 0px; color: #894aa0; font-family: 'Source Sans Pro', Arial, Tahoma, sans-serif;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z pomocy konkretnego pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w dniu pełnienia przez niego dyżuru telefonicznego – wykaz dyżurów znajduje się na naszym profilu na facebooku oraz na stronie internetowej: www.poradnia-leszno.pl

Ponadto uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 609815039, pod którym dyżurują nasi specjaliści, w dni robocze od godz. 14.00 do godz. 17.30.

 

Istnieje również możliwość skorzystania

z całodobowej infolinii MEiN  800 080 222

 

Serdecznie zapraszamy

                                                           Izabela Skoracka

                                                           Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lesznie